• <tbody id="u6nm4"></tbody>
  1. <button id="u6nm4"><acronym id="u6nm4"><u id="u6nm4"></u></acronym></button>
   <th id="u6nm4"></th>
  2. »查看更多分類股票軟件

   通達信集合多種指標共振副圖+穩操勝券選股+平臺起飛選股指標 源碼 貼圖

   發布時間:2021-12-09 09:31:00  點擊:

   通達信集合多種指標共振副圖+穩操勝券選股+平臺起飛選股指標 源碼 貼圖

   穩操勝券選股源碼:
   VAR1B := (100 * (ema(Ema(C - REF(C,1),6),6))) / (EMA(EMA(Abs(C - REF(C,1)),6),6));
   抄底紅箭 := ((LLV(VAR1B,2) = LLV(VAR1B,7)) AND (COUNT(VAR1B < 0,2))) AND crOSS(VAR1B,MA(VAR1B,2));
   量能 := IF((MA((vol - REF(VOL,1)) / REF(VOL,1),10)) = DRAWNULL,EMA((VOL - REF(VOL,1)) / REF(VOL,1),10),MA((VOL - REF(VOL,1)) / REF(VOL,1),10));
   股價 := IF(((CLOSE - MA(CLOSE,22)) / MA(CLOSE,22)) = DRAWNULL,(CLOSE - EMA(CLOSE,22)) / EMA(CLOSE,22),(CLOSE - MA(CLOSE,22)) / MA(CLOSE,22));
   主力量能 := IF(((股價 * (100 + 量能)) - (MA(股價 * (100 + 量能),7))) = DRAWNULL,(股價 * (100 + 量能)) - (EMA(股價 * (100 + 量能),7)),(股價 * (100 + 量能)) - (MA(股價 * (100 + 量能),7)));
   量能金叉 := CROSS(主力量能,0);
   TYP := ((HIGH + LOW) + CLOSE) / 3;
   cci := (TYP - MA(TYP,14)) / (0.015 * AVEDEV(TYP,14));
   CCI金叉 := CROSS(CCI,-100);
   A1 := EMA(C,14);
   A1X := ((A1 - REF(A1,1)) / REF(A1,1)) * 100;
   出擊A := IF(A1X >= 0,REF(EMA(C,14),BArslAst(CROSS(A1X,0)) + 1),DRAWNULL);
   出擊A金叉 := CROSS(A1X,0);
   difF := EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);
   DEA := EMA(DIFF,9);
   macd金叉 := CROSS(DIFF,DEA);
   MTR := EXPMEMA(MAX(MAX(HIGH - LOW,ABS(HIGH - REF(CLOSE,1))),ABS(REF(CLOSE,1) - LOW)),14);
   HD := HIGH - REF(HIGH,1);
   LD := REF(LOW,1) - LOW;
   DMP := EXPMEMA(IF((HD > 0) AND (HD > LD),HD,0),14);
   DMM := EXPMEMA(IF((LD > 0) AND (LD > HD),LD,0),14);
   pdi := (DMP * 100) / MTR;
   mdi := (DMM * 100) / MTR;
   ADX := EXPMEMA(((ABS(MDI - PDI)) / (MDI + PDI)) * 100,6);
   ADXR := EXPMEMA(ADX,6);
   X1 := MAX(C,O);
   X2 := MIN(C,O);
   X := ((REF(C > O,2)) AND (REF(X1,2) >= HHV(X1,2))) AND (REF(X2,2) <= LLV(X2,2));
   B := BARSLAST(X) + 2;
   A := ((REF(X1,B) >= HHV(X1,B)) AND (REF(X2,B) <= LLV(X2,B))) AND (EVERY(V <= REF(V,1),B));
   肉夾饃 := (((REF(A,1) AND (C > O)) AND (C > REF(HHV(H,B),1))) AND (V > REF(HHV(V,B),1))) AND (EVERY(MA(C,5) > MA(C,10),B + 1));
   平臺起飛 :=IF(((LAST(((H - L) / REF(C,1)) < 0.1,5,0)) AND (VOL > (REF(VOL,1) * 2))) AND (C > (REF(C,1) * 1.05)),1,DRAWNULL),COLOR6060A0;
   NH := 18;{www.theworldvictor.com}
   LOWV := LLV(LOW,NH);
   HIGHV := HHV(HIGH,NH);
   MAV := MA(V,3);
   橫盤 := ((HIGHV - LOWV) / NH) < 0.15;
   放量1 := V >= (1.8 * MAV);
   今天大陽 := ((C - REF(C,1)) / REF(C,1)) >= 0.05;
   啟動 :=IF((橫盤 AND 放量1) AND 今天大陽,1,DRAWNULL),COLOR4080FF;
   A☆ := dma(((H + L) + (C * 2)) / 4,0.9);
   B☆ := VOL / (((H - L) * 2) - (ABS(C - O)));
   C☆☆ := (IF(C > O,B☆ * (H - L),IF(C < O,B☆ * ((H - O) + (C - L)),VOL / 2))) + (IF(C > O,0 - (B☆ * ((H - C) + (O - L))),IF(C < O,0 - (B☆ * (H - L)),0 - (VOL / 2))));
   A☆☆ := (C☆☆ / 20) / 1.15;
   攻擊流量 := ((A☆☆ * 0.618) + (REF(A☆☆,1) * 0.382)) + (REF(HSL.HSL,2) * 0.168);
   B☆☆ := EMA(攻擊流量,3);
   流量 := IF(B☆☆ > REF(B☆☆,1),1,0);
   AA☆ := ((MAX(C,O) - MIN(C,O)) / MIN(C,O)) < 0.00618;
   BB☆ := ((H - MAX(C,O)) / MAX(C,O)) > 0.00382;
   DD☆ := ((MIN(C,O) - L) / L) > 0.00382;
   EE☆ := ((ABS(BB☆ - DD☆)) / C) < 0.00618;
   星☆星 := ((AA☆ AND BB☆) AND DD☆) AND EE☆;
   星線選 := ((((星☆星 = 1) AND (流量 = 1)) AND (C > O)) AND ((ABS((C - MA(C,20)) / MA(C,20))) > 0.0382)) AND ((H - MAX(C,O)) <= (MIN(C,O) - L));
   星線確認 := IF(((IF((REF(星線選,1) = 1) AND (C >= REF(C,1)),1,0)) AND (C > O)) AND (((C - REF(C,1)) / REF(C,1)) > 0.00618),1,DRAWNULL),COLORFF3399;
   一陽穿三線 :=IF(((((CROSS(PDI,MDI) AND CROSS(PDI,ADX)) AND CROSS(PDI,ADXR)) AND (CLOSE > OPEN)) AND ((C / REF(C,1)) > 0.5)) AND (VOL > (MA(VOL,5) * 1.5)),1,DRAWNULL),COLOR800080;
   T31 := (REF(C,1) / REF(C,2)) >= 1.095;
   T32 := (O > REF(C,1)) AND (C > O);
   T33 := ((H > C) AND (O > L)) AND (L >= REF(C,1));
   T34 := V > REF(V,1);
   漲停螺旋 :=IF(((T31 AND T32) AND T33) AND T34,1,DRAWNULL),COLOR002080;
   RSV := ((CLOSE - LLV(LOW,9)) / (HHV(HIGH,9) - LLV(LOW,9))) * 100;
   K := SMA(RSV,3,1);
   D := SMA(K,3,1);
   J := (3 * K) - (2 * D);
   kd金叉 := CROSS(K,D);
   A1B := EMA(((L + H) + (C * 2)) / 4,14);
   A1XB := ((A1B - REF(A1B,1)) / REF(A1B,1)) * 100;
   出擊B := IF((A1XB >= 0) AND (BARSLAST(CROSS(A1XB,0)) > 0),REF((C + O) / 2,BARSLAST(CROSS(A1XB,0))),DRAWNULL);
   出擊B金叉 := CROSS(出擊B,0);
   Wmtm := CLOSE - REF(CLOSE,12);
   動量金叉 := CROSS(WMTM,0);
   VAR1 := (CLOSE > REF(CLOSE,1)) AND (CLOSE > REF(CLOSE,2));
   VAR2 := (REF(VAR1,1) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,2));
   VAR3 := (REF(VAR2,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2));
   VAR4 := (REF(VAR3,1) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,2));
   VAR5 := (REF(VAR4,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2));
   VAR6 := (REF(VAR5,1) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,2));
   VAR7 := (REF(VAR6,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2));
   VAR8 := (REF(VAR7,1) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,2));
   VAR9 := (REF(VAR8,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2));
   VARA := (REF(VAR9,1) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,2));
   VARB := (REF(VARA,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2));
   VARC := (REF(VARB,1) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,2));
   VARD := (CLOSE < REF(CLOSE,1)) AND (CLOSE < REF(CLOSE,2));
   VARE := (REF(VARD,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2));
   VARF := (REF(VARE,1) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,2));
   VAR10 := (REF(VARF,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2));
   VAR11 := (REF(VAR10,1) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,2));
   VAR12 := (REF(VAR11,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2));
   VAR13 := (REF(VAR12,1) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,2));
   VAR14 := (REF(VAR13,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2));
   VAR15 := (REF(VAR14,1) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,2));
   VAR16 := (REF(VAR15,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2));
   VAR17 := (REF(VAR16,1) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,2));
   VAR18 := (REF(VAR17,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2));
   k線金底 := (REF(((((((((((VARD OR VARE) OR VARF) OR VAR10) OR VAR11) OR VAR12) OR VAR13) OR VAR14) OR VAR15) OR VAR16) OR VAR17) OR VAR18,1)) AND VAR1;
   下跌 := ((((((((((VARD OR VARE) OR VARF) OR VAR10) OR VAR11) OR VAR12) OR VAR13) OR VAR14) OR VAR15) OR VAR16) OR VAR17) OR VAR18;
   K線銀底 := (下跌 AND (C > O)) AND (C > REF(C,1));
   金銀K線 := REF(K線銀底,1) AND K線金底;
   HLC := REF(MA(((HIGH + LOW) + CLOSE) / 3,10),1);
   HV := EMA(HHV(HIGH,10),3);
   LV := EMA(LLV(LOW,10),3);
   麥克支撐壓力 := EMA((HLC * 2) - LV,3);
   短線突擊 := EMA((C + REF(C,1)) / 2,3);
   PSY := ((COUNT(CLOSE > REF(CLOSE,1),12)) / 12) * 100;
   PSYMA := MA(PSY,6);
   預選安全區域 := (C <= 麥克支撐壓力) AND (C >= 短線突擊);
   做空衰歇 := CROSS(ADX,MDI);
   做多金叉 := CROSS(PDI,MDI);
   拉升金叉 := CROSS(ADX,ADXR) AND (PDI > MDI);
   初選量能金叉 := 量能金叉 AND (金銀K線 OR 抄底紅箭);
   初選基礎池 := (預選安全區域 AND (((金銀K線 OR 抄底紅箭) OR 動量金叉) OR (做空衰歇 OR 做多金叉))) AND ((初選量能金叉 OR CCI金叉) OR 出擊A金叉);
   動量金叉確認 := (動量金叉 OR (REF(動量金叉,1) AND (拉升金叉 OR 做多金叉))) OR (做多金叉 AND 做空衰歇);
   出擊B金叉確認 := 出擊B金叉 AND ((REF(CCI金叉 OR KD金叉,1)) OR 做空衰歇);
   做多金叉確認 := 做多金叉 OR (做空衰歇 AND 拉升金叉);
   MacD金叉確認 := MACD金叉 AND REF(量能金叉,1);
   KD金叉確認 := KD金叉 AND (REF((金銀K線 OR 抄底紅箭) OR 做空衰歇,1));
   穩操勝券 :=IF((REF(初選基礎池,1) AND ((動量金叉確認 OR 出擊B金叉確認) OR 啟動)) AND ((做多金叉確認 OR MACD金叉確認) OR KD金叉確認),1,DRAWNULL),COLORA000FF;
   STICKLINE(穩操勝券,0,9.0,0.8,0),COLORLIMAGENTA;

   平臺起飛選股源碼:
   VAR1B := (100 * (ema(Ema(C - REF(C,1),6),6))) / (EMA(EMA(Abs(C - REF(C,1)),6),6));
   抄底紅箭 := ((LLV(VAR1B,2) = LLV(VAR1B,7)) AND (COUNT(VAR1B < 0,2))) AND crOSS(VAR1B,MA(VAR1B,2));
   量能 := IF((MA((vol - REF(VOL,1)) / REF(VOL,1),10)) = DRAWNULL,EMA((VOL - REF(VOL,1)) / REF(VOL,1),10),MA((VOL - REF(VOL,1)) / REF(VOL,1),10));
   股價 := IF(((CLOSE - MA(CLOSE,22)) / MA(CLOSE,22)) = DRAWNULL,(CLOSE - EMA(CLOSE,22)) / EMA(CLOSE,22),(CLOSE - MA(CLOSE,22)) / MA(CLOSE,22));
   主力量能 := IF(((股價 * (100 + 量能)) - (MA(股價 * (100 + 量能),7))) = DRAWNULL,(股價 * (100 + 量能)) - (EMA(股價 * (100 + 量能),7)),(股價 * (100 + 量能)) - (MA(股價 * (100 + 量能),7)));
   量能金叉 := CROSS(主力量能,0);
   TYP := ((HIGH + LOW) + CLOSE) / 3;
   cci := (TYP - MA(TYP,14)) / (0.015 * AVEDEV(TYP,14));
   CCI金叉 := CROSS(CCI,-100);
   A1 := EMA(C,14);
   A1X := ((A1 - REF(A1,1)) / REF(A1,1)) * 100;
   出擊A := IF(A1X >= 0,REF(EMA(C,14),BArslAst(CROSS(A1X,0)) + 1),DRAWNULL);
   出擊A金叉 := CROSS(A1X,0);
   difF := EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);
   DEA := EMA(DIFF,9);
   macd金叉 := CROSS(DIFF,DEA);
   MTR := EXPMEMA(MAX(MAX(HIGH - LOW,ABS(HIGH - REF(CLOSE,1))),ABS(REF(CLOSE,1) - LOW)),14);{www.theworldvictor.com}
   HD := HIGH - REF(HIGH,1);
   LD := REF(LOW,1) - LOW;
   DMP := EXPMEMA(IF((HD > 0) AND (HD > LD),HD,0),14);
   DMM := EXPMEMA(IF((LD > 0) AND (LD > HD),LD,0),14);
   pdi := (DMP * 100) / MTR;
   mdi := (DMM * 100) / MTR;
   ADX := EXPMEMA(((ABS(MDI - PDI)) / (MDI + PDI)) * 100,6);
   ADXR := EXPMEMA(ADX,6);
   X1 := MAX(C,O);
   X2 := MIN(C,O);
   X := ((REF(C > O,2)) AND (REF(X1,2) >= HHV(X1,2))) AND (REF(X2,2) <= LLV(X2,2));
   B := BARSLAST(X) + 2;
   A := ((REF(X1,B) >= HHV(X1,B)) AND (REF(X2,B) <= LLV(X2,B))) AND (EVERY(V <= REF(V,1),B));
   肉夾饃 := (((REF(A,1) AND (C > O)) AND (C > REF(HHV(H,B),1))) AND (V > REF(HHV(V,B),1))) AND (EVERY(MA(C,5) > MA(C,10),B + 1));
   平臺起飛 :=IF(((LAST(((H - L) / REF(C,1)) < 0.1,5,0)) AND (VOL > (REF(VOL,1) * 2))) AND (C > (REF(C,1) * 1.05)),1,DRAWNULL),COLOR6060A0;
   STICKLINE(平臺起飛,0,1.5,2.8,0),COLOR6060A0;

   通達信集合多種指標共振副圖+穩操勝券選股+平臺起飛選股指標 源碼 貼圖

   通達信集合多種指標共振副圖+穩操勝券選股+平臺起飛選股指標 源碼 貼圖


   裝: DRAWGBK(1,RGB(36,38,40),RGB(24,16,51),0,1,0);
   VAR1B := (100 * (EMA(EMA(C - REF(C,1),6),6))) / (EMA(EMA(ABS(C - REF(C,1)),6),6));
   抄底紅箭 := ((LLV(VAR1B,2) = LLV(VAR1B,7)) AND (COUNT(VAR1B < 0,2))) AND CROSS(VAR1B,MA(VAR1B,2));
   量能 := IF((MA((VOL - REF(VOL,1)) / REF(VOL,1),10)) = DRAWNULL,EMA((VOL - REF(VOL,1)) / REF(VOL,1),10),MA((VOL - REF(VOL,1)) / REF(VOL,1),10));
   股價 := IF(((CLOSE - MA(CLOSE,22)) / MA(CLOSE,22)) = DRAWNULL,(CLOSE - EMA(CLOSE,22)) / EMA(CLOSE,22),(CLOSE - MA(CLOSE,22)) / MA(CLOSE,22));
   主力量能 := IF(((股價 * (100 + 量能)) - (MA(股價 * (100 + 量能),7))) = DRAWNULL,(股價 * (100 + 量能)) - (EMA(股價 * (100 + 量能),7)),(股價 * (100 + 量能)) - (MA(股價 * (100 + 量能),7)));
   量能金叉 := CROSS(主力量能,0);
   TYP := ((HIGH + LOW) + CLOSE) / 3;
   CCI := (TYP - MA(TYP,14)) / (0.015 * AVEDEV(TYP,14));
   CCI金叉 := CROSS(CCI,-100);
   A1 := EMA(C,14);
   A1X := ((A1 - REF(A1,1)) / REF(A1,1)) * 100;
   出擊A := IF(A1X >= 0,REF(EMA(C,14),BARSLAST(CROSS(A1X,0)) + 1),DRAWNULL);
   出擊A金叉 := CROSS(A1X,0);
   DIFF := EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);
   DEA := EMA(DIFF,9);
   MACD金叉 := CROSS(DIFF,DEA);
   MTR := EXPMEMA(MAX(MAX(HIGH - LOW,ABS(HIGH - REF(CLOSE,1))),ABS(REF(CLOSE,1) - LOW)),14);
   HD := HIGH - REF(HIGH,1);
   LD := REF(LOW,1) - LOW;
   DMP := EXPMEMA(IF((HD > 0) AND (HD > LD),HD,0),14);
   DMM := EXPMEMA(IF((LD > 0) AND (LD > HD),LD,0),14);
   PDI := (DMP * 100) / MTR;
   MDI := (DMM * 100) / MTR;
   ADX := EXPMEMA(((ABS(MDI - PDI)) / (MDI + PDI)) * 100,6);
   ADXR := EXPMEMA(ADX,6);
   X1 := MAX(C,O);
   X2 := MIN(C,O);
   X := ((REF(C > O,2)) AND (REF(X1,2) >= HHV(X1,2))) AND (REF(X2,2) <= LLV(X2,2));
   B := BARSLAST(X) + 2;
   A := ((REF(X1,B) >= HHV(X1,B)) AND (REF(X2,B) <= LLV(X2,B))) AND (EVERY(V <= REF(V,1),B));
   肉夾饃 := (((REF(A,1) AND (C > O)) AND (C > REF(HHV(H,B),1))) AND (V > REF(HHV(V,B),1))) AND (EVERY(MA(C,5) > MA(C,10),B + 1));
   平臺起飛 : IF(((LAST(((H - L) / REF(C,1)) < 0.1,5,0)) AND (VOL > (REF(VOL,1) * 2))) AND (C > (REF(C,1) * 1.05)),1,DRAWNULL),NODRAW,COLOR6060A0;
   NH := 18;
   LOWV := LLV(LOW,NH);
   HIGHV := HHV(HIGH,NH);
   MAV := MA(V,3);
   橫盤 := ((HIGHV - LOWV) / NH) < 0.15;
   放量1 := V >= (1.8 * MAV);
   今天大陽 := ((C - REF(C,1)) / REF(C,1)) >= 0.05;
   啟動 : IF((橫盤 AND 放量1) AND 今天大陽,1,DRAWNULL),NODRAW,COLOR4080FF;
   A☆ := DMA(((H + L) + (C * 2)) / 4,0.9);
   B☆ := VOL / (((H - L) * 2) - (ABS(C - O)));
   C☆☆ := (IF(C > O,B☆ * (H - L),IF(C < O,B☆ * ((H - O) + (C - L)),VOL / 2))) + (IF(C > O,0 - (B☆ * ((H - C) + (O - L))),IF(C < O,0 - (B☆ * (H - L)),0 - (VOL / 2))));
   A☆☆ := (C☆☆ / 20) / 1.15;
   攻擊流量 := ((A☆☆ * 0.618) + (REF(A☆☆,1) * 0.382)) + (REF(HSL.HSL,2) * 0.168);
   B☆☆ := EMA(攻擊流量,3);
   流量 := IF(B☆☆ > REF(B☆☆,1),1,0);
   AA☆ := ((MAX(C,O) - MIN(C,O)) / MIN(C,O)) < 0.00618;
   BB☆ := ((H - MAX(C,O)) / MAX(C,O)) > 0.00382;
   DD☆ := ((MIN(C,O) - L) / L) > 0.00382;
   EE☆ := ((ABS(BB☆ - DD☆)) / C) < 0.00618;
   星☆星 := ((AA☆ AND BB☆) AND DD☆) AND EE☆;
   星線選 := ((((星☆星 = 1) AND (流量 = 1)) AND (C > O)) AND ((ABS((C - MA(C,20)) / MA(C,20))) > 0.0382)) AND ((H - MAX(C,O)) <= (MIN(C,O) - L));
   星線確認 : IF(((IF((REF(星線選,1) = 1) AND (C >= REF(C,1)),1,0)) AND (C > O)) AND (((C - REF(C,1)) / REF(C,1)) > 0.00618),1,DRAWNULL),NODRAW,COLORFF3399;
   一陽穿三線 : IF(((((CROSS(PDI,MDI) AND CROSS(PDI,ADX)) AND CROSS(PDI,ADXR)) AND (CLOSE > OPEN)) AND ((C / REF(C,1)) > 0.5)) AND (VOL > (MA(VOL,5) * 1.5)),1,DRAWNULL),NODRAW,COLOR800080;
   T31 := (REF(C,1) / REF(C,2)) >= 1.095;
   T32 := (O > REF(C,1)) AND (C > O);
   T33 := ((H > C) AND (O > L)) AND (L >= REF(C,1));
   T34 := V > REF(V,1);
   漲停螺旋 : IF(((T31 AND T32) AND T33) AND T34,1,DRAWNULL),NODRAW,COLOR002080;
   RSV := ((CLOSE - LLV(LOW,9)) / (HHV(HIGH,9) - LLV(LOW,9))) * 100;
   K := SMA(RSV,3,1);
   D := SMA(K,3,1);
   J := (3 * K) - (2 * D);
   KD金叉 := CROSS(K,D);
   A1B := EMA(((L + H) + (C * 2)) / 4,14);
   A1XB := ((A1B - REF(A1B,1)) / REF(A1B,1)) * 100;
   出擊B := IF((A1XB >= 0) AND (BARSLAST(CROSS(A1XB,0)) > 0),REF((C + O) / 2,BARSLAST(CROSS(A1XB,0))),DRAWNULL);
   出擊B金叉 := CROSS(出擊B,0);
   WMTM := CLOSE - REF(CLOSE,12);
   動量金叉 := CROSS(WMTM,0);{www.theworldvictor.com}
   VAR1 := (CLOSE > REF(CLOSE,1)) AND (CLOSE > REF(CLOSE,2));
   VAR2 := (REF(VAR1,1) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,2));
   VAR3 := (REF(VAR2,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2));
   VAR4 := (REF(VAR3,1) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,2));
   VAR5 := (REF(VAR4,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2));
   VAR6 := (REF(VAR5,1) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,2));
   VAR7 := (REF(VAR6,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2));
   VAR8 := (REF(VAR7,1) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,2));
   VAR9 := (REF(VAR8,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2));
   VARA := (REF(VAR9,1) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,2));
   VARB := (REF(VARA,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2));
   VARC := (REF(VARB,1) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,2));
   VARD := (CLOSE < REF(CLOSE,1)) AND (CLOSE < REF(CLOSE,2));
   VARE := (REF(VARD,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2));
   VARF := (REF(VARE,1) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,2));
   VAR10 := (REF(VARF,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2));
   VAR11 := (REF(VAR10,1) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,2));
   VAR12 := (REF(VAR11,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2));
   VAR13 := (REF(VAR12,1) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,2));
   VAR14 := (REF(VAR13,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2));
   VAR15 := (REF(VAR14,1) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,2));
   VAR16 := (REF(VAR15,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2));
   VAR17 := (REF(VAR16,1) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,2));
   VAR18 := (REF(VAR17,1) AND (CLOSE >= REF(CLOSE,1))) AND (CLOSE <= REF(CLOSE,2));
   K線金底 := (REF(((((((((((VARD OR VARE) OR VARF) OR VAR10) OR VAR11) OR VAR12) OR VAR13) OR VAR14) OR VAR15) OR VAR16) OR VAR17) OR VAR18,1)) AND VAR1;
   下跌 := ((((((((((VARD OR VARE) OR VARF) OR VAR10) OR VAR11) OR VAR12) OR VAR13) OR VAR14) OR VAR15) OR VAR16) OR VAR17) OR VAR18;
   K線銀底 := (下跌 AND (C > O)) AND (C > REF(C,1));
   金銀K線 := REF(K線銀底,1) AND K線金底;
   HLC := REF(MA(((HIGH + LOW) + CLOSE) / 3,10),1);
   HV := EMA(HHV(HIGH,10),3);
   LV := EMA(LLV(LOW,10),3);
   麥克支撐壓力 := EMA((HLC * 2) - LV,3);
   短線突擊 := EMA((C + REF(C,1)) / 2,3);
   PSY := ((COUNT(CLOSE > REF(CLOSE,1),12)) / 12) * 100;
   PSYMA := MA(PSY,6);
   預選安全區域 := (C <= 麥克支撐壓力) AND (C >= 短線突擊);
   做空衰歇 := CROSS(ADX,MDI);
   做多金叉 := CROSS(PDI,MDI);
   拉升金叉 := CROSS(ADX,ADXR) AND (PDI > MDI);
   初選量能金叉 := 量能金叉 AND (金銀K線 OR 抄底紅箭);
   初選基礎池 := (預選安全區域 AND (((金銀K線 OR 抄底紅箭) OR 動量金叉) OR (做空衰歇 OR 做多金叉))) AND ((初選量能金叉 OR CCI金叉) OR 出擊A金叉);
   動量金叉確認 := (動量金叉 OR (REF(動量金叉,1) AND (拉升金叉 OR 做多金叉))) OR (做多金叉 AND 做空衰歇);
   出擊B金叉確認 := 出擊B金叉 AND ((REF(CCI金叉 OR KD金叉,1)) OR 做空衰歇);
   做多金叉確認 := 做多金叉 OR (做空衰歇 AND 拉升金叉);
   MACD金叉確認 := MACD金叉 AND REF(量能金叉,1);
   KD金叉確認 := KD金叉 AND (REF((金銀K線 OR 抄底紅箭) OR 做空衰歇,1));
   穩操勝券 : IF((REF(初選基礎池,1) AND ((動量金叉確認 OR 出擊B金叉確認) OR 啟動)) AND ((做多金叉確認 OR MACD金叉確認) OR KD金叉確認),1,DRAWNULL),COLORA000FF;
   追漲 : IF(((((肉夾饃 OR 平臺起飛) OR 啟動) OR 一陽穿三線) OR 星線確認) OR 漲停螺旋,1,DRAWNULL),COLORRED;
   關注 := ((((((((金銀K線 + 抄底紅箭) + 量能金叉) + CCI金叉) + CROSS(出擊A,0)) + CROSS(出擊B,0)) + 拉升金叉) + 做多金叉) + KD金叉) + MACD金叉;
   DRAWBAND(關注,RGB(51,32,64),0,RGB(255,96,96));
   STICKLINE(穩操勝券,0,9.0,0.8,0),COLORLIMAGENTA;
   STICKLINE(漲停螺旋,0,4.0,0.3,0),COLOR002080;
   STICKLINE(星線確認,0,3.5,0.0,0),COLORFF0080;
   STICKLINE(肉夾饃,0,3.0,1.3,0),COLORRED;
   STICKLINE(一陽穿三線,0,2.5,1.8,0),COLORB040B0;
   STICKLINE(啟動,0,2.0,2.3,0),COLOR0080FF;
   STICKLINE(平臺起飛,0,1.5,2.8,0),COLOR6060A0;
   追漲顯示條件 := ((((肉夾饃 OR 平臺起飛) OR 啟動) OR 一陽穿三線) OR 星線確認) OR 漲停螺旋;
   金K線顯示條件 := ((REFX(穩操勝券 OR 追漲顯示條件,1)) OR 初選基礎池) OR ((CURRBARSCOUNT <= 2) AND 初選基礎池);
   銀K線顯示條件 := (REFX(K線金底 AND 金K線顯示條件,1)) OR ((CURRBARSCOUNT <= 2) AND 初選基礎池);
   STICKLINE(K線銀底 AND 銀K線顯示條件,0,0.5,3.5,0),COLORLIGRAY;
   STICKLINE(金銀K線 AND 金K線顯示條件,0,1.0,3.3,0),COLOR006060;
   圖標顯示 := ((REFX(穩操勝券,1) OR 穩操勝券) OR 追漲顯示條件) OR ((CURRBARSCOUNT <= 2) AND 初選基礎池);
   DRAWICON(抄底紅箭 AND 圖標顯示,0.3,1);
   DRAWICON(出擊A金叉 AND 圖標顯示,1.0,16);
   DRAWICON(出擊B金叉 AND 圖標顯示,2.0,17);
   DRAWICON(CCI金叉 AND 圖標顯示,3.0,25);
   DRAWICON(量能金叉 AND 圖標顯示,4.0,26);
   DRAWICON(KD金叉 AND 圖標顯示,5.0,27);
   DRAWICON(MACD金叉 AND 圖標顯示,6.0,34);
   DRAWICON(做多金叉 AND 圖標顯示,7.0,13);
   DRAWICON(做空衰歇 AND 圖標顯示,6.5,14);
   DRAWICON(拉升金叉 AND 圖標顯示,8.0,23);
   DRAWICON(動量金叉 AND 圖標顯示,9.5,30);
   STICKLINE(CURRBARSCOUNT<2,HHV(C,40),LLV(C,40),4,1),COLORGRAY;
   STICKLINE(CURRBARSCOUNT<2 AND C>=REF(C,1),C,LLV(C,40),3,0),COLORRED;
   STICKLINE(CURRBARSCOUNT<2 AND C<REF(C,1),C,LLV(C,40),3,0),COLORCYAN;
   量比:=V/REF(MA(V,20),1);
   STICKLINE(CURRBARSCOUNT<2 AND C>REF(C,1),L,L+量比/10,2,0),COLORYELLOW;
   STICKLINE(CURRBARSCOUNT<2 AND C<REF(C,1),L,L+量比/10,2,0),COLORGREEN;
   DRAWTEXT(CURRBARSCOUNT<2 AND O/LLV(C,20)<1.05 AND 量比>2.2 AND C>REF(C,1),REF(C,1)*1.02,'2~3個點買'),COLORMAGENTA;
   AB1:=(C-LLV(C,40))/(HHV(C,40)-LLV(C,40))*100;
   DRAWNUMBER(CURRBARSCOUNT<2,C,AB1),COLORMAGENTA;

    
   2

   本站提示:股市有風險,入市請慎重,資料由股票下載網整理收集

   下載必看(為了保障您的權益,請在下載資源前看清楚相關說明)

   • ›› 指標不屬于投資資訊產品和推股軟件,指標旨在輔助大家提高投資勝率參考而研發,僅供參考學習研究之用,不構成投資建議或未來保證,依此操作買賣,盈虧自負。
   • ›› 指標頁面宣傳的收益僅代表指標信號成立后的歷史收益,收益具有不確定性,不保證未來達到同等收益。
   • ›› 您所下載的軟件由股票下載網網絡收集發布,不保證提供的下載資源的準確性、安全性和完整性。請自行謹慎甄別軟件相關描述后再下載,股票下載網不保障和承擔使用該軟件投資帶來的一切損失。
   • ›› 該軟件僅供學習和研究使用,不得用于商業或者非法用途。本站對于提供下載的指標、軟件、資訊等不擁有任何權利,其版權歸該下載資源的合法擁有者所有,如有侵犯您的版權,請查看《股票下載網的侵權處理流程》,本站將于五個工作日內移除相關內容,同時要求用戶在23小時內刪除從本站下載的文件。
   • ›› 如果您發現下載鏈接錯誤,請點擊報告錯誤謝謝!

   找不到你要的公式?給我們建議

   欧美成人一区二区三区不卡视频
  3. <tbody id="u6nm4"></tbody>
   1. <button id="u6nm4"><acronym id="u6nm4"><u id="u6nm4"></u></acronym></button>
    <th id="u6nm4"></th>